FOTOSOUTĚŽ

Pod výzvu k FOTO SOUTĚŽI zveřejněnou na FB TraumaPet Ag nám od 14.5. do 31.5.2021 vložte FOTOGRAFII VAŠEHO ZVÍŘECÍHO MILÁČKA NA TÉMA   " KOČIČÍ POHLED - PSÍ OČI".

Vybereme 3 nejlepší fotografie a každého výherce odměníme
1 balením OČNÍCH KAPEK TraumaPet Ag.

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

Organizátor fotosoutěže
NanoComplex s.r.o.

Termín konání fotosoutěže
Fotosoutěž probíhá od 17.5.2021 do 31.5.2021.  Konečná uzávěrka je 31.5.2021 ve 23.59 hodin. Následně do 2.6.2021 proběhne vyhodnocení fotosoutěže.

Účastníci fotosoutěže
Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle - vloží soutěžní fotografii pod příspěvek/informaci o soutěži na FB stránce TraumaPet Ag.

Soutěžní fotografie
Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání/vložení soutěžní fotografie na uvedené/vyhlášené téma ve formátu JPG (dále jen „fotografie") pod soutěžní příspěvek na FB stránce TraumaPet Ag a to v termínu konání fotosoutěže.

Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 1 fotografii.

Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely reklamní propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb nebo zboží.

Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora.
Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
• souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
• fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
• osoby nebo zvířata zachycená na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
• nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
• fotografie byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
• jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé...),
• obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu)

  • budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií,
    • se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích).

Způsob vyhodnocení fotosoutěže
Vyhodnocení fotosoutěže proběhne do 2.6.2021.

Firma NanoComplex s.r.o.,  vlastník značky TraumaPet Ag vybere 3 nejlepší fotografie, jejíž majitelé obdrží jako výhru 1 balení OČNÍCH KAPEK TraumaPet Ag pro všechny druhy běžně chovaných zvířat.
Výherci soutěže budou kontaktováni a požádáni o kontaktní údaje a telefon.
Výhra bude zaslána prostřednictvík kurýra PPL, nebude-li dohodnuto jinak.

Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.

Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.

Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky.
Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.